MATURALNE
   facebook
    konkursy

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Terminy:

30.09.2021 r. – Upływa termin składania wstępnych deklaracji maturalnych oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego .

31.12.2021 r. –   Upływa termin składania przez absolwenta uzasadnionego wniosku o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole, niż szkoła, którą ukończył wraz z deklaracją przystąpienia do egzaminu maturalnego i niezwłoczne przekazanie tych dokumentów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej .

7.02.2022 r. – Upływa termin składania przez uczniów i absolwentów deklaracji ostatecznych oraz brakującej dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego.

20.04.2022 r. – Upływa termin dostarczenia przez uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, wniosku o wprowadzenie zmian w deklaracji.

4.05.2022 r. – Pierwszy dzień egzaminów maturalnych (zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronach CKE i OKE).

 Komunikat OKE o harmonogramie egzaminów w 2022 r.

 

Egzamin maturalny w 2022 r. 

W 2022 r. egzamin maturalny, podobnie jak w 2021 r., będzie przeprowadzany tylko w części pisemnej, ale absolwenci będą mieli obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Do części ustnej egzaminu maturalnego będą mogli przystąpić wyłącznie absolwenci, którzy aplikują na uczelnię zagraniczną, są zobowiązani do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

W 2022 r. absolwent zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli uzyska z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania i przystąpi do egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.