KOMUNIKATY BIEŻĄCE
   facebook
    konkursy

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Od poniedziałku 11 lipca, aż do odwołania, do budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Powstańców Śląskich 10 wejść można tylko wejściem głównym (od strony ulicy).
Pozostałe wejścia, od strony parkingu znajdującego się za budynkiem, nie będą otwarte. 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE W MAJU ZDAWAŁY EGZAMIN MATURALNY


5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Dyrektor Centrum posiada dostęp do danych logowania i może je przekazać zdającemu ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie Centrum 5 lipca 2022 r. od godziny 14:00 i w dniach następnych w godzinach pracy sekretariatu..

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani na egzamin maturalnydo Centrum przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej (szkoły, którą ukończyli).

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Egzamin odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 09:00

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora Centrum Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Pobierz Oświadczenie) najpóźniej do 12 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników). Absolwenci szkół zlikwidowanych, absolwenci, którzy ukończyli szkołę średnią przed 2005 r. oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych składają Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

swiadectwo

W dniu 21 czerwca 2022 zakończona została klasyfikacja semestralna słuchaczy IX Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych i słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Słuchacze, którzy nie przystąpili w terminie podstawowym do egzaminów semestralnych z poszczególnych przedmiotów, mogę do tych egzaminów przystąpić w terminie dodatkowym - ustalonym z nauczycielem prowadzącym zajęcia z niezaliczonego przedmiotu. Wszystkie zaległe egzaminy należy złożyć w nieprzekraczalny terminie do 26 sierpnia 2022

Osoba dorosła, będąca obywatelem Ukrainy, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w okresie od 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być w Centrum przyjęta do szkoły dla dorosłych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy na warunkach dotyczących obywateli polskich, tzn. bez wnoszenia opłat.