SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Słuchaczem szkoły dla dorosłych może być osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła 18 lat.

Przepisy prawa oświatowego pozwalają, na przyjęcie do szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, także osoby niepełnoletniej, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć w tej szkole, ukończyła 16 rok życia. Z tej możliwości skorzystać mogą uczniowie mający opóźnienie w cyklu kształcenia, spowodowane sytuacją życiową lub zdrowotną, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające podjęcia lub kontynuację nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

W szkołach dla dorosłych obowiązuje klasyfikacja semestralna, tzn. że uczeń (słuchacz) klasyfikowany jest i promowany na następny etap kształcenia, po każdym semestrze (w styczniu i czerwcu), a nie tak jak w szkole młodzieżowej raz w roku (w czerwcu).

W szkole dla dorosłych można rozpocząć naukę od klasy pierwszej (od semestru pierwszego) lub podjąć kontynuwanie nauki od semestru wyższego (II, III, IV, V...). W szkole dla dorosłych możnakontynuować naukę przerwaną w tej samej lub innej szkole dla dorosłych albo w szkole młodzieżowej. 

W Centrum działają trzy szkoły dla dorosłych:

 • Szkoła Podstawowa Nr 1 dla Doroslych
 • IX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
 • Szkoła Policealna nr 7

UWAGA: Nauka w szkołach dla dorosłych dla obywateli Polski jest bezpłatna.


SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 DLA DOROSŁYCH

Kształcenie w szkole podstawowej dla dorosłych obejmuje naukę w klasi VII i VIII.

Do klasy VII może zostać przyjęta osoba, która ukończyła sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI ośmioletniej szkoły podstawowej. 

Do klasy VIII może zostać przyjęta osoba, która ukończyła klasę VII ośmioletniej szkoły podstawowej. 

Zajęcia w szkole podstawowej prowadzone są w formie zaocznej. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie – w sobotę i niedzielę od godziny 8:00.

 ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY 


IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu prowadzi kształcenie:

 • w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i
 • w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Zajęcia w liceum prowadzone są w formie stacjonarnej i zaocznej. Kandydat w czasie składania wniosku o przyjęcie do szkoły wybiera formę kształcenia, która bardziej mu odpowiada.

Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej (wieczorowej) odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, od godziny 15:30.

Zajęcia prowadzone w formie zaocznej odbywają się co dwa tygodnie – w sobotę i niedzielę, od godziny 8:00.

 ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY 

LICEUM – TRZYLETNIE - sześć semestrów

W roku szkolnym 2021/2022 Centrum prowadzi naukę w klasie trzeciej trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

UWAGA - Rok szkolny 2021/2022 jest ostatnim rokiem, w którym prowadzona jest nauka w trzyletnim liceum ogólnokształcącym.


LICEUM – CZTEROLETNIE - osiem semestrów

Centrum prowadzi naukę w klasach pierwszej, drugiej i trzeciej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

W roku szkolnym 2022/2023 Centrum prowadzić będzie naukę w klasie pierwszej (semestry I i II), drugiej (semestry III i IV) oraz trzeciej (semestry VI iVI).

Na semestr I mogą się zapisać kandydaci, którzy posiadają:

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • świadectwo ukończenia gimnazjum.

Na semestr II mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze I-szym w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.

Na semestr III mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze II-gim w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym

lub

 • posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia.

Na semestr IV mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze III-cim w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.

Na semestr V mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze IV-tym w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.

Na semestr VI mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze V-tym w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.

UWAGA: Na wyższy semestr liceum dla dorosłych może zostać przyjęty, po spełnieniu określonych warunków, także uczeń, który przerwał naukę w technikum.

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY 


SZKOŁA POLICEALNA NR 7 

W szkole policealnej Centrum prowdzi kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Nauka trwa trzy semestry (1,5 roku). Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej.

Na semestr I szkoły policealnej mogą się zapisać kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Matura nie jest wymagana.

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY


KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy korzystają na warunkach dotyczących obywateli polskich z bezpłatnej nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie pozaszkolnej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach odrębnych.

Pozostali cudzoziemcy mogą pobierać naukę w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz korzystać z kształcenia ustawicznego w formie pozszkolnej na kwalifikacyjnych kursach zawodowych na warunkach odpłatności.  CZYTAJ WIĘCEJ…

UWAGAKSZTAŁCENIE OBYWATELI UKRAINY

Osoba dorosła, będąca obywatelem Ukrainy, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w okresie od 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być w Centrum przyjęta do szkoły dla dorosłych na warunkach dotyczących obywateli polskich, tzn. bez wnoszenia opłat.