SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
   facebook
    konkursy

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Słuchaczem szkoły dla dorosłych może być osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła 18 lat. Przepisy prawa oświatowego pozwalają, na przyjęcie do szkoły dla dorosłych, także osoby niepełnoletniej, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć w tej szkole, ukończyła 16 rok życia. Z tej możliwości skorzystać mogą uczniowie mający opóźnienie w cyklu kształcenia, spowodowane sytuacją życiową lub zdrowotną, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające podjęcia lub kontynuację nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

W szkołach dla dorosłych obowiązuje klasyfikacja semestralna, tzn. że uczeń (słuchacz) klasyfikowany jest i promowany na następny etap kształcenia, po każdym semestrze (w styczniu i czerwcu), a nie tak jak w szkole młodzieżowej raz w roku (w czerwcu).

W szkole dla dorosłych można rozpocząć naukę od klasy pierwszej (od semestru pierwszego) lub podjąć kontynuwanie nauki od semestru wyższego (II, III, IV, V...). W szkole dla dosorosłych można konynuować naukę przerwanią w tej samej lub innej szkole dla dorosłych albo w szkole młodzieżowej. 

W Centrum działają trzy szkoły dla dorosłych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 dla Dorosłych,
 • IX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Szkoła Policealna nr 7.

UWAGA: Nauka w szkołach dla dorosłych dla obywateli Polski jest bezpłatna.


SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

Nauka w szkole podstawowej dla dorosłych trwa dwa lata (cztery semestry) i obejmuje klasę VII i VIII.

Do klasy VII może zostać przyjęta osoba, która posiada świadectwo ukończenia:

 • VI klasy szkoły podstawowej lub
 • I klasy gimnazjum.

Do klasy VIII może zostać przyjęta osoba, która posiada świadectwo ukończenia:

 • VII klasy ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • II klasy gimnazjum.

Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu, w dni robocze w godzinach popołudniowych.

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

W roku szkolnym 2021/2022 Centrum prowadzi kształcenie:

 • w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i
 • w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Zajęcia w liceum prowadzone są w formie stacjonarnej i zaocznej. Kandydat w czasie składania wniosku o przyjęcie do szkoły wybiera formę kształcenia, która bardziej mu odpowiada.

Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej (wieczorowej) odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, od godziny 15:30.

Zajęcia prowadzone w formie zaocznej odbywają się co dwa tygodnie – w sobotę i niedzielę, od godziny 8:00.

 ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY 

LICEUM – TRZYLETNIE - sześć semestrów

W roku szkolnym 2021/2022 Centrum prowadzi naukę w klasie trzeciej trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. 

UWAGA - Rok szkolny 2021/2022 jest ostatnim rokiem, w którym prowadzona jest nauka w trzyletnim liceum ogólnokształcącym.


LICEUM – CZTEROLETNIE - osiem semestrów

W roku szkolnym 2021/2022 Centrum prowadzi naukę w klasach pierwszej i drugiej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. W roku szkolnym 2022/2023 Centrum prowadzić będzie naukę w klasie pierwszej (semestry I i II), drugiej (semestry III i IV) oraz trzeciej (semestry VI i VI).

Na semestr I mogą się zapisać kandydaci, którzy posiadają:

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • świadectwo ukończenia gimnazjum.

Na semestr II mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze I-szym w liceum ogólnokształcacym dla dorosłych lub młodzieżowym.

Na semestr III mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze II-gim w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym

lub

 • posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej albo świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia.

Na semestr IV mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze III-cim w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.

Na semestr V mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze IV-tym w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.

Na semestr VI mogą się zapisać kandydaci, którzy:

 • uzyskali wcześniej zaliczenia z wszystkich przedmiotów w semestrze V-tym w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub młodzieżowym.


UWAGA:
Na wyższy semestr liceum dla dorosłych może zostać przyjęty, po spełnieniu określonych warunków, także uczeń, który przerwał naukę w technikum.

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY 

SZKOŁA POLICEALNA

Nauka w szkole policealnej trwa, w zależności od kierunku, trzy lub cztery semestry (1,5 roku lub 2 lata).

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole policealnej prowadzone jest kształcenie w zawodzie – technik bezpieczeństwa i higieny pracy (trzy semestry – 1,5 roczny cykl kształcenia).

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY


KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy korzystają na warunkach dotyczących obywateli polskich z bezpłatnej nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach odrębnych.

Pozostali cudzoziemcy mogą pobierać naukę w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz korzystać z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na warunkach odpłatności.  CZYTAJ WIĘCEJ…