RODO
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest:
  Bytomski Ośrodek Edukacji w Bytomiu
  ul. Powstańców Śl. 10, 41-902 Bytom
  tel. 32 281 33 68, e-mail: boe@boe.edu.pl
 2. Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych jest: Dyrektor Tomasz Hetmańczyk.
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod_edu@um.bytom.pl.
 4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako organu publicznego w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, w tym: zapewnienia prawidłowego poziomu nauczania w placówce, zapewnienia ciągłości działania placówki.
  Podstawy prawne przetwarzania:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
 5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz firmy i osoby, z którymi współpracuje Administrator w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, w tym w zakresie: obsługi BHP, zabezpieczenia informatycznego.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: do 90 dni od dnia zakończenia współpracy (praktyki) z Administratorem Danych oraz do celów archiwalnych przez czas określony przepisami prawa.
 8. Prawach przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).
 9. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. W niniejszym przypadku jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem realizacji prawnie uzasadnionych interesów.
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie nie będzie stosowane do przetwarzanych danych.