KURSY I SZKOLENIA
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Kształcenie w formach pozaszkolnych odbywa się w Centrum na kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w ramach innych kursów i szkoleń organizowanych:

 • na zlecenie podmiotów zbiorowych (urzędów pracy, ośrodków pomocy, pracodawców, zakładów karnych…),
 • dla osób fizycznych zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych lub społecznych.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

Osoba dorosła może zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego umożliwiająca osobie dorosłej (w szczególnych przypadkach także osobie niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat - patrz poniżej) nabycie kwalifikacji zawodowych, takich samych jakie uczeń zdobywa w szkole branżowej (zawodowej) lub w technikum.

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy albo przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich może realizować obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

 Lista zawodów, w których w Centrum prowadzone jest kształcenie, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • murarz-tynkarz
 • technik budownictwa 
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik transportu drogowego

Lista kwalifikacji, które można zdobyć w Centrum, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

ZAPISZ SIĘ NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla obywateli RP jest bezpłatna.


UWAGAKSZTAŁCENIE OBYWATELI UKRAINY

Osoba dorosła, będąca obywatelem Ukrainy, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w okresie od 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być w Centrum przyjęta na kwalifikacyjny kurs zawodowy na warunkach dotyczących obywateli polskich, tzn. bez wnoszenia opłat.


INNE KURSY I SZKOLENIA

Kursy i szkolenia oferowane aktualnie przez Centrum:

 • obsługa komputera i popularnych aplikacji komputerowych (pakiet biurowy MS Office, księgowość komputerowa, kadry i płace...)
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • specjalista ds. kadr i płac,
 • prowadzenie rachunkowość,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

 INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT


KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy korzystają na warunkach dotyczących obywateli polskich z bezpłatnej nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach odrębnych.

Pozostali cudzoziemcy mogą pobierać naukę w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz korzystać z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na warunkach odpłatności.  CZYTAJ WIĘCEJ…