KURSY I SZKOLENIA
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Kształcenie w formach pozaszkolnych odbywa się w Centrum na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ) oraz w ramach innych kursów i szkoleń organizowanych:

 • na zlecenie podmiotów zbiorowych (urzędów pracy, ośrodków pomocy, pracodawców, zakładów karnych…),
 • dla osób fizycznych zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych lub społecznych.

AKTUALNE ZAPISY

JĘZYK ANGIELSKI NA WAKACJE

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ WYBRANYCH PROGRAMÓW PAKIETU MS OFFICE

OBSŁUGA KASY FISKALNEJ


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

Osoba dorosła może zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego umożliwiająca osobie dorosłej (w szczególnych przypadkach także osobie niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat - patrz poniżej) nabycie kwalifikacji zawodowych, takich samych jakie uczeń zdobywa w szkole branżowej (zawodowej) lub w technikum.

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego jego absolwent może przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego. Jest to taki sam egzamin, jak ten do którego przystępują absolwenci szkoły branżowej (zawodowej) i technikum.

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy albo przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich może realizować obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

 Lista zawodów, w których w Centrum prowadzone jest kształcenie, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • murarz-tynkarz,
 • technik budownictwa,
 • technik pojazdów samochodowych.

Lista kwalifikacji, które można zdobyć w Centrum, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu,
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

ZAPISZ SIĘ NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla obywateli Polski jest bezpłatna.


UWAGAKSZTAŁCENIE OBYWATELI UKRAINY

Osoba dorosła, będąca obywatelem Ukrainy, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w okresie od 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być w Centrum przyjęta na kwalifikacyjny kurs zawodowy na warunkach dotyczących obywateli polskich, tzn. bez wnoszenia opłat.


INNE KURSY I SZKOLENIA

Kursy i szkolenia oferowane aktualnie przez Centrum:

 • obsługa komputera i popularnych aplikacji komputerowych (pakiet biurowy MS Office, księgowość komputerowa, kadry i płace...)
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • specjalista ds. kadr i płac,
 • prowadzenie rachunkowość,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

 INFORMACJI UDZIELA SEKRETARIAT


KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy korzystają na warunkach dotyczących obywateli polskich z bezpłatnej nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach odrębnych.

Pozostali cudzoziemcy mogą pobierać naukę w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz korzystać z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na warunkach odpłatności.  CZYTAJ WIĘCEJ…