KURSY I SZKOLENIA
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Kształcenie w formach pozaszkolnych odbywa się w Centrum na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).


KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

Osoba dorosła może zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnym kursie zawodowym. 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego umożliwiająca osobie dorosłej (w szczególnych przypadkach także osobie niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat - patrz poniżej) nabycie kwalifikacji zawodowych, takich samych jakie uczeń zdobywa w szkole branżowej (zawodowej) lub w technikum.

Po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego jego absolwent może przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego. Jest to taki sam egzamin, jak ten do którego przystępują absolwenci szkoły branżowej (zawodowej) i technikum.

Osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy albo przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich może realizować obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

 Lista zawodów, w których w Centrum prowadzone jest kształcenie, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

  • mechanik pojazdów samochodowych,
  • murarz-tynkarz,
  • technik budownictwa,
  • technik pojazdów samochodowych.

Lista kwalifikacji, które można zdobyć w Centrum, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

  • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich,
  • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysu,
  • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych,
  • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

ZAPISZ SIĘ NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym dla obywateli Polski jest bezpłatna.


INNE KURSY I SZKOLENIA

Aktualnie Centrum nie organizuje innych kursów i szkoleń, poza kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi.


KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy korzystają na warunkach dotyczących obywateli polskich z bezpłatnej nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach odrębnych.

Pozostali cudzoziemcy mogą pobierać naukę w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz korzystać z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na warunkach odpłatności.  CZYTAJ WIĘCEJ…

SZTAŁCENIE OBYWATELI UKRAINY

Osoba dorosła, będąca obywatelem Ukrainy, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w okresie od 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być w Centrum przyjęta na kwalifikacyjny kurs zawodowy na warunkach dotyczących obywateli polskich, tzn. bez wnoszenia opłat.