Projekty
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

Projekt logotypy 1

Projekt „Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III”realizowany był od stycznia 2019 do października 2020 w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Celem projektu był wzrost kompetencji merytorycznych nauczycieli, realizujących w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, poprzez ich przygotowanie do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

W ramach projektu, 3171 nauczycieli, w tym: 1279 z województw: lubuskiego i dolnośląskiego oraz 1874 z województw: opolskiego i śląskiego, wzięło udział w 20-godzinnych bezpłatnych szkoleniach. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz pełne utrzymanie w czasie pobytu w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym, w których szkolenie się odbywało.

Szkolenia obejmowały następujące tematy: Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole, Zmiany w kształceniu zawodowym a doradztwo zawodowe, Diagnoza stanu doradztwa zawodowego w szkole, Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, Plan zewnętrznego wsparcia szkoły, Preorientacja w przedszkolu i orientacja zawodowa w szkole podstawowej w kl. I-III oraz IV-VI, Doradztwo zawodowe dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, Zasoby i materiały wspierające doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez trzy podmioty, posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych: firmę DGA S.A. z Poznania (zarządzanie projektem), Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (CKUiP) w Zielonej Górze (organizacja szkoleń dla nauczycieli z województw: lubuskiego i dolnośląskiego) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Bytomiu (organizacja szkoleń dla nauczycieli z województw: opolskiego i śląskiego).

Rekrutację uczestników szkoleń, z terenu poszczególnych województw prowadziły biura projektu w Zielonej Górze i w Bytomiu.