KOMUNIKATY BIEŻĄCE
    facebook
    kalendarz 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE W MAJU ZDAWAŁY EGZAMIN MATURALNY


5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Dyrektor Centrum posiada dostęp do danych logowania i może je przekazać zdającemu ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie Centrum 5 lipca 2022 r. od godziny 14:00 i w dniach następnych w godzinach pracy sekretariatu..

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani na egzamin maturalnydo Centrum przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej (szkoły, którą ukończyli).

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Egzamin odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 09:00

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora Centrum Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Pobierz Oświadczenie) najpóźniej do 12 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników). Absolwenci szkół zlikwidowanych, absolwenci, którzy ukończyli szkołę średnią przed 2005 r. oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych składają Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

swiadectwo

Osoba dorosła, będąca obywatelem Ukrainy, która przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy, w okresie od 24 lutego 2022 r., w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, może być w Centrum przyjęta do szkoły dla dorosłych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy na warunkach dotyczących obywateli polskich, tzn. bez wnoszenia opłat.

Egzaminy maturalne w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu odbywać się będą od środy 4 maja do środy 18 maja.

Egzaminy w sesji przedpołudniowej rozpoczynać się będą o godzinie 9:00, a w sesji popołudniowej o godzinie 14:00. 

Osoby przystępujące do egzaminu powinny zgłosić się do wyznaczonej sali 30 min. przed podaną godziną rozpoczęcia egzaminu pamiętając o zabraniu z sobą:

  • dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
  • długopisu z czarnym tuszem (co najmniej 2), na matematykę dodatkowo: kalkulator prosty, linijkę oraz cyrkiel w którym można umieścić długopis,
  • świadectwa ukończenie szkoły średniej (dotyczy tylko osób skierowanych przez OKE, przystępujących do egzaminu po raz pierwszy),

W czasie egzaminów obowiązuje absolutny zakaz wnoszenia na salę urządzeń telekomunikacyjnych (telefon, smartfon, tablet...), dużych toreb i plecaków.

Na egzaminach obowiązuje strój galowy.

W środę (4 maja) egzamin z języka polskiego i w czwartek (5 maja) egzamin z matematyki odbędą się w:

  • sali 128 (I piętro) – absolwenci CKU z  oku szkolnego 2021/2022
  • sali 304 (III piętro) – absolwenci CKU z wcześniejszych lat oraz osoby skierowane przez OKE

Numery sal, w których przeprowadzone będą egzaminy w następnych dniach, zostaną zamieszczone w gablocie obok sekretariatu (pokój 041) na parterze budynku.

Zobacz → KALENDARZ EGZAMINÓW W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W BYTOMIU

Termin złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminów zawodowych poprawkowych w sesji letniej (czerwiec / lipiec 2022) upływa w piątek 7 kwietnia. Deklaracja złożyć należy w Sekretariacie Centrum. W podanym terminie deklaracje mogą złożyć tylko osoby, które przystąpiły do egzaminów w sesji zimowej (styczeń / luty 2022) i nie zaliczyły części praktycznej egzaminu.