KOMUNIKATY BIEŻĄCE
    facebook
  strona  BOE 

f2   moodle1   kreska   herb   bip   herb bytom

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
im. Wojciecha Korfantego w Bytomiu

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE W MAJU ZDAWAŁY EGZAMIN MATURALNY


5 lipca br. o godzinie 08:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego.

Należy wejść na stronę https://wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło (obowiązują loginy i hasła przekazane w bieżącym roku zdającym przez dyrektorów szkół) lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Dyrektor Centrum posiada dostęp do danych logowania i może je przekazać zdającemu ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Świadectwa dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie Centrum 5 lipca 2022 r. od godziny 14:00 i w dniach następnych w godzinach pracy sekretariatu..

Zdający, którzy zostali indywidualnie skierowani na egzamin maturalnydo Centrum przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie, zgłaszają się po odbiór świadectwa dojrzałości (lub aneksu do świadectwa) do szkoły macierzystej (szkoły, którą ukończyli).

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej na poziomie podstawowym, mają prawo przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym.

Egzamin odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 09:00

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora Centrum Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Pobierz Oświadczenie) najpóźniej do 12 lipca br. (t.j. w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników). Absolwenci szkół zlikwidowanych, absolwenci, którzy ukończyli szkołę średnią przed 2005 r. oraz absolwenci Liceum Ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych składają Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie.

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

swiadectwo