Słuchaczem szkoły dla dorosłych może być osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła 18 lat. Przepisy prawa oświatowego pozwalają, na przyjęcie do szkoły dla dorosłych, także osoby niepełnoletniej, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć w tej szkole, ukończyła 16 rok życia. Z tej możliwości skorzystać mogą uczniowie mający opóźnienie w cyklu kształcenia, spowodowane sytuacją życiową lub zdrowotną, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające podjęcia lub kontynuację nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

W szkołach dla dorosłych obowiązuje klasyfikacja semestralna, tzn. że uczeń (słuchacz) klasyfikowany jest i promowany na następny etap kształcenia, po każdym semestrze (w styczniu i czerwcu), a nie tak jak w szkole młodzieżowej raz w roku (w czerwcu).

W Centrum działają trzy szkoły dla dorosłych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 dla Dorosłych,
 • IX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Szkoła Policealna nr 7.

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

Nauka w szkole podstawowej dla dorosłych trwa dwa lata (cztery semestry) i obejmuje klasę VII i VIII.

Do klasy VII może zostać przyjęta osoba, która posiada świadectwo ukończenia:

 • VI klasy szkoły podstawowej lub
 • I klasy gimnazjum.

Do klasy VIII może zostać przyjęta osoba, która posiada świadectwo ukończenia:

 • VII klasy ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • II klasy gimnazjum.

Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu, w dni robocze w godzinach popołudniowych.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

W roku szkolnym 2021/2022 Centrum prowadzić będzie kształcenie:

 • w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i
 • w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Zajęcia w liceum prowadzone są w formie stacjonarnej i zaocznej. Kandydat w czasie składania wniosku o przyjęcie do szkoły wybiera formę kształcenia, która bardziej mu odpowiada.

Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej (wieczorowej) odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, od godziny 15:30.

Zajęcia prowadzone w formie zaocznej odbywają się co dwa tygodnie – w sobotę i niedzielę, od godziny 8:00.

LICEUM – TRZYLETNIE

W roku szkolnym 2021/2022 Centrum prowadzić będzie naukę w klasie III-ciej trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Na semestr V (do klasy III) mogą się zapisać kandydaci, którzy posiadają:

 • świadectwo ukończenia II klasy trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub
 • dokument potwierdzający otrzymanie zaliczenia IV semestru trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

LICEUM – CZTEROLETNIE

W roku szkolnym 2021/2022 Centrum prowadzić będzie naukę w klasach I-szej i II-giej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Na semestr I (do klasy I) mogą się zapisać kandydaci, którzy posiadają:

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • świadectwo ukończenia gimnazjum.

Na semestr III (do klasy II) mogą się zapisać kandydaci, którzy posiadają:

 • świadectwo ukończenia I klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub
 • dokument potwierdzający otrzymanie zaliczenia II semestru czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub
 • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia po gimnazjum.

SZKOŁA POLICEALNA

Nauka w szkole policealnej trwa, w zależności od kierunku, trzy lub cztery semestry (1,5 roku lub 2 lata).

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole policealnej można rozpocząć naukę w zawodzie – technik bezpieczeństwa i higieny pracy (trzy semestry – 1,5 roczny cykl kształcenia).

KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy korzystają na warunkach dotyczących obywateli polskich z bezpłatnej nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach odrębnych.

Pozostali cudzoziemcy mogą pobierać naukę w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz korzystać z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na warunkach odpłatnościCZYTAJ WIĘCEJ…