Słuchaczem szkoły dla dorosłych może być osoba pełnoletnia, czyli taka, która ukończyła 18 lat. Przepisy prawa oświatowego pozwalają, na przyjęcie do szkoły dla dorosłych, także osoby niepełnoletniej, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć w tej szkole, ukończyła 16 rok życia. Z tej możliwości skorzystać mogą uczniowie mający opóźnienie w cyklu kształcenia, spowodowane sytuacją życiową lub zdrowotną, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające podjęcia lub kontynuację nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży.

W szkołach dla dorosłych obowiązuje klasyfikacja semestralna, tzn. że uczeń (słuchacz) klasyfikowany jest i promowany na następny etap kształcenia, po każdym semestrze (w styczniu i czerwcu), a nie tak jak w szkole młodzieżowej raz w roku (w czerwcu).

W Centrum działają trzy szkoły dla dorosłych:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 dla Dorosłych,
 • IX Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
 • Szkoła Policealna nr 7.

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

Nauka w szkole podstawowej dla dorosłych trwa dwa lata (cztery semestry) i obejmuje klasę VII i VIII.

Do klasy VII może zostać przyjęta osoba, która posiada świadectwo ukończenia:

 • VI klasy szkoły podstawowej lub
 • I klasy gimnazjum.

Do klasy VIII może zostać przyjęta osoba, która posiada świadectwo ukończenia:

 • VII klasy ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • II klasy gimnazjum.

Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu, w dni robocze w godzinach popołudniowych.

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

W roku szkolnym 2021/2022 Centrum prowadzić będzie kształcenie:

 • w trzyletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i
 • w czteroletnim liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Zajęcia w liceum prowadzone są w formie stacjonarnej i zaocznej. Kandydat w czasie składania wniosku o przyjęcie do szkoły wybiera formę kształcenia, która bardziej mu odpowiada.

Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej (wieczorowej) odbywają się trzy razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, od godziny 15:30.

Zajęcia prowadzone w formie zaocznej odbywają się co dwa tygodnie – w sobotę i niedzielę, od godziny 8:00.

LICEUM – TRZYLETNIE

W roku szkolnym 2021/2022 Centrum prowadzić będzie naukę w klasie III-ciej trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Na semestr V (do klasy III) mogą się zapisać kandydaci, którzy posiadają:

 • świadectwo ukończenia II klasy trzyletniego liceum ogólnokształcącego lub
 • dokument potwierdzający otrzymanie zaliczenia IV semestru trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY 

LICEUM – CZTEROLETNIE

W roku szkolnym 2021/2022 Centrum prowadzić będzie naukę w klasach I-szej i II-giej czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Na semestr I (do klasy I) mogą się zapisać kandydaci, którzy posiadają:

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej lub
 • świadectwo ukończenia gimnazjum.

Na semestr III (do klasy II) mogą się zapisać kandydaci, którzy posiadają:

 • świadectwo ukończenia I klasy czteroletniego liceum ogólnokształcącego lub
 • dokument potwierdzający otrzymanie zaliczenia II semestru czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub
 • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub
 • świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia po gimnazjum.

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY

SZKOŁA POLICEALNA

Nauka w szkole policealnej trwa, w zależności od kierunku, trzy lub cztery semestry (1,5 roku lub 2 lata).

Zajęcia prowadzone są w formie zaocznej.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole policealnej można rozpocząć naukę w zawodzie – technik bezpieczeństwa i higieny pracy (trzy semestry – 1,5 roczny cykl kształcenia).

ZAPISZ SIĘ DO SZKOŁY

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

Osoba dorosła może zdobyć pełne kwalifikacje zawodowe w szkole policealnej lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego umożliwiająca osobie dorosłej (w szczególnych przypadkach także osobie niepełnoletniej, która ukończyła 16 lat) nabycie kwalifikacji zawodowych, takich samych jakie uczeń zdobywa w szkole branżowej (zawodowej) lub w technikum. CZYTAJ WIĘCEJ…

ZAPISZ SIĘ NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy korzystają na warunkach dotyczących obywateli polskich z bezpłatnej nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach odrębnych.

Pozostali cudzoziemcy mogą pobierać naukę w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz korzystać z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na warunkach odpłatnościCZYTAJ WIĘCEJ…