“Senior w centrum działań edukacyjnych” to tytuł projektu realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu w ramach Programu ERASMUS+ (Sektor EDUKACJA DOROSŁYCH, Akcja MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI DOROSŁYCH.

Jednym z wielu aktualnych wyzwań dla współczesnych społeczeństw jest zjawisko starzenia się populacji. Ma to miejsce w wielu krajach, zwłaszcza tych rozwiniętych. Rosnąca liczba osób starszych skłania do podejmowania konkretnych działań na rzecz tej grupy społecznej. Wydłużający się wiek życia człowieka, z równoczesnym niskim przyrostem demograficznym, sprawia, że seniorzy stają się najliczniejszą grupą w danym społeczeństwie. Ich problemy związane z codzienną egzystencją wyznaczają kierunki działania w różnych sferach: politycznej gospodarczej, zdrowotnej itd. Starzenie się społeczeństw dotyka większości krajów UE, w tym także Polski.  Cechą charakterystyczną współczesnego świata są stale rosnące wymagania wobec ludzi. Stawiane są one we wszystkich dziedzinach życia i bez względu na wiek. Tendencja ta uzewnętrznia się również w odniesieniu do edukacji. Każda zmiana ludzkiego świata stawia pojedynczych ludzi i społeczeństwo przed koniecznością nabywania nowych sposobów zachowań i wartościowania, domaga się zasadniczych zmian mentalnych i świadomościowych, domaga się tym samym całożyciowej edukacji. Aby współczesny senior nie był marginalizowany w społeczności w której żyje, wykluczony i postrzegany jako jednostka utrudniająca rozwój społeczno-cywilizacyjny i techniczny należy mu umożliwić dostęp do edukacji. We wszystkich krajach UE seniorzy mogą korzystać z licznych ofert kształcenia, doskonalenia, zdobywania wiedzy z różnorodnych dziedzin. W Polsce najbardziej rozpowszechnione są obecnie Uniwersytety Trzeciego Wieku (UTW), które włączają osoby starsze do systemu kształcenia ustawicznego, poszerzają ich wiedzę, aktywizują intelektualnie, psychicznie, a także fizycznie. Jednym z takich uniwersytetów jest Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku działający wramach publicznej placówki oświaty dorosłych – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu.

Celem głównym i nadrzędnym projektu “Senior w centrum działań edukacyjnych” jest poprawa jakości funkcjonowania Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odbędzie się to poprzez pozyskanie dla edukowania i aktywizowania słuchaczy Uniwersytetu nowych metod i narzędzi edukacyjnych stosowanych w innym z krajów Unii Europejskiej. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez wyjazd 8 osób zaangażowanych w działalność Uniwersytetu do słoweńskiej organizacji o podobnym profilu działalności – Ljudska Univerza Ormož.

Skład grupy uczestników mobilności będzie zróżnicowany. Znajdą się w niej osoby organizujące i zarządzające pracą UTW w Bytomiu i osoby prowadzące w nim zajęcia dla jego słuchaczy (lektor języków obcych, trenerzy prowadzący warsztaty plastyczne i kulinarne). Uczestnikami mobilności będą pracownicy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu oraz słuchacze Bytomskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zróżnicowany skład uczestników mobilności umożliwi im spojrzenie na funkcjonowanie organizacji zajmującej się edukacją seniorów w innym kraju, ale także na potrzeby seniorów korzystających z oferty tej organizacji, z różnych perspektyw – organizatora, wykładowcy, trenera, słuchacza.

Projekt realizowany będzie w formie job shadowing. Uczestnicy mobilności w czasie krótkiego pobytu w organizacji partnerskiej w Ormož w Słowenii wezmą udział w szkoleniu polegającym  na  towarzyszeniu  pracownikom  tej organizacji w ich codziennej pracy i uczestniczyć będą w zajęciach, które organizowane są tam dla seniorów. Stworzy to warunki do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między polskimi uczestnikami mobilności i ich słoweńskimi odpowiednikami.

Dla osób uczestniczących w projekcie (przygotowujących projekt, uczestników mobilności oraz pracowników i słuchaczy organizacji przyjmującej) jego przewidywanymi rezultatami będą nabycie nowych lub poszerzenie już posiadanych kompetencji zawodowych, społecznych i językowych, wymiana międzykulturowa i zawiązanie trwałych znajomości. Dla obydwu organizacji partnerskich skuteczna realizacja projektu może przynieść, w krótkim czasie, poszerzenie oferty zajęć i innych form aktywności proponowanych słuchaczom. W dłuższej perspektywie czasowej współpraca między organizacjami partnerskimi wpłynie na jakość ich działań w obszarze kształcenia dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz na wzmocnienie wymiaru międzynarodowego działalności obydwu organizacji. Efektem synergii działań podejmowanych przez organizacje w trakcie realizacji projektu będzie widoczna nowa jakości pracy w wyniku zaimplementowania rozwiązań (nowe, innowacyjne metody pracy z osobami starszymi, wspólne zajęcia seniorów, młodzieży i dzieci) dotychczas nie stosowanych.


PREBRATI    OPIS PROJEKTA

READ ⇒ THE PROJEKT DESCRIPTION