Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu (CKU) organizuje kursy i szkolenia oraz inne pozaszkolne formy kształcenia, dokształcania i doskonalenia osób dorosłych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

W roku 2006 Śląski Kurator Oświaty przyznał Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu akredytację w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Z kursów i szkoleń organizowanych przez CKU mogą korzystać:

  1. osoby fizyczne,
  2. grupy lub pojedyncze osoby kierowne przez pracodawcę,
  3. grupy lub pojedyncze osoby kierowane przez powiatowe urzędy pracy i ośrodki pomocy społeczniej lub ośrodki pomocy rodzinie, zakłady karne i areszty oraz inne podmioty zbiorowe (publiczne i niepubliczne)