Oprócz kształcenia dorosłych prowadzonego w formach szkolnych Centrum organizuje i prowadzi kształcenie ustawiczne (zawodowe i ogólne) w formach pozaszkolnych.

Kształcenie w formach pozaszkolnych prowadzone jest na:

 • kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • kursach umiejętności zawodowych,
 • innych kursach i szkoleniach.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ), to pozaszkolna forma zdobycia przez osobę dorosłą pełnych kwalifikacji zawodowych, takich samych jakie uczeń zdobywa w szkole branżowej (zawodowej) lub w technikum.

Kurs przygotowuje do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego daną kwalifikację.

Osoba dorosła, posiadająca wykształcenie średnie, po ukończeniu dwóch kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdaniu egzaminów zawodowych może wystąpić do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wydanie dyplomu technika w danym zawodzie.

Czas trwania kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest zależy od kwalifikacji, której kurs dotyczy, oraz od formy jego prowadzenia (stacjonarna, czy zaoczna).

Zajęcia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym prowadzone są w formie stacjonarnej lub zaocznej.

Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej (wieczorowej) odbywają się trzy lub cztery razy w tygodniu w godzinach popołudniowych, od godziny 15:30.

Zajęcia prowadzone w formie zaocznej odbywają się co dwa tygodnie – w sobotę i niedzielę, od godziny 8:00.

Nauka na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest bezpłatna.

W roku szkolnym 2020/2021 Centrum prowadzić będzie kształcenie na następujących kwalifikacyjnych kursach zawodowych:

 • EKA.01. Obsługa klienta w jednostkach administracji (zawód: technik administracji – czas trwania: 4 semestry – forma kształcenia: stacjonarna – wieczorowa)
 • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (zawód: technik rachunkowości, technik ekonomista – czas trwania: 2 semestry – forma kształcenia: stacjonarna – wieczorowa)
 • EKA.07. Prowadzenie rachunkowości (zawód: technik rachunkowości – czas trwania; 2 semestry – forma kształcenia: zaoczna)
 • HAN.01. Prowadzenie sprzedaży (zawód: sprzedawca, technik handlowiec – czas trwania: 3 semestry – forma kształcenia: stacjonarna – wieczorowa)
 • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających (zawód: operator obrabiarek skrawających, technik mechanik – czas trwania; 3 semestry – forma kształcenia: stacjonarna – wieczorowa)
 • TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego (zawód: kierowca mechanik, technik transporty drogowego – czas trwania: 3 semestry – forma kształcenia: zaoczna)
 • TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego (zawód: technik transportu drogowego – czas trwania: 2 semestry – forma kształcenia: zaoczna)
 • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (zawód: mechanik pojazdów samochodowych – technik pojazdów samochodowych, czas trwania 3 semestry – forma kształcenia: zaoczna)
 • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (zawód: technik pojazdów samochodowych – czas trwania: 2 semestry – forma kształcenia: zaoczna)
 • BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich (zawód: murarz-tynkarz, technik budownictwa – czas trwania: 3 semestry – forma kształcenia: zaoczna)

Uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego korzystają z bezpłatnego przygotowania do egzaminów: na prawo jazdy kat. B i C oraz na kwalifikację wstępną.

Uczestnicy kwalifikacyjnego kursu zawodowego TDR.02. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego korzystają z bezpłatnego przygotowania do egzaminu na prawo jazdy kat. C+E.


KURS UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

Kurs umiejętności zawodowych, to pozaszkolna forma kształcenia zawodowego obejmująca:

 • wybrane efekty kształcenia wyodrębnione w ramach jednej kwalifikacji (jednego zawodu) albo
 • wybrane efekty kształcenia wspólne dla kilku kwalifikacji (kilku zawodów) albo
 • wybrane efekty kształcenia wspólne dla wszystkich kwalifikacji (wszystkich zawodów) w zakresie organizacji pracy małych zespołów.

Czas trwania kursu umiejętności zawodowych zależny jest od ustalonego programu nauczania. Minimalna liczba godzin na kursie wynosi – 30.

Udział w kursie umiejętności zawodowych jest odpłatny (numer rachunku bankowego: 52 1560 1049 2008 2959 7000 0012).

Centrum prowadzi kursy umiejętności zawodowych w branżach:

 • budowlanej,
 • ekonomiczno-administracyjnej,
 • handlowej,
 • spedycyjno-logistycznej,
 • transportu drogowego.

INNE KURSY I SZKOLENIA

Oprócz kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych Centrum prowadzi także inne kursy i szkolenia, organizowane w ramach kształcenia, dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz ogólnego dorosłych.

W kursach i szkoleniach mogą uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane:

 • podniesieniem poziomu już posiadanych lub pozyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych;
 • nabyciem określonych uprawnień zawodowych;
 • podniesieniem poziomu wiedzy ogólnej;
 • przygotowaniem do egzaminu maturalnego lub egzaminów zawodowych.

Z kursów i szkoleń organizowanych przez Centrum mogą korzystać:

 1. osoby fizyczne,
 2. grupy lub pojedyncze osoby kierowane przez pracodawcę,
 3. grupy lub pojedyncze osoby kierowane przez powiatowe urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej lub ośrodki pomocy rodzinie, zakłady karne i areszty oraz inne podmioty zbiorowe (publiczne i niepubliczne).

Centrum prowadzi kursy i szkolenia w branżach:

 • budowlanej,
 • ekonomiczno-administracyjnej,
 • handlowej,
 • spedycyjno-logistycznej,
 • transportu drogowego.

Aktualna oferta kursów i szkoleń obejmuje m. innymi:

 • szkolenie z obsługi kas fiskalnych (jednodniowe, dla pojedynczych osób),
 • kurs dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • kurs „Specjalista ds. kadr i płac”,
 • kursy księgowości i rachunkowości,
 • kurs języka polskiego dla cudzoziemców,
 • kurs podstawowych umiejętności komputerowych – Ceryfikat ECDL BASE.

Udział w w/w kursach i szkoleniach jest odpłatny (numer rachunku bankowego: 52 1560 1049 2008 2959 7000 0012).


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

W roku 2006 Śląski Kurator Oświaty przyznał Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu akredytację w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.


KSZTAŁCENIE CUDZOZIEMCÓW

Cudzoziemcy korzystają na warunkach dotyczących obywateli polskich z bezpłatnej nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli spełniają warunki określone w przepisach odrębnych.

Pozostali cudzoziemcy mogą pobierać naukę w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz korzystać z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych na warunkach odpłatnościCZYTAJ WIĘCEJ…