Projekt „Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III”realizowany jest od stycznia 2019 w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Zakończenie projektu zaplanowano na listopad 2020.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Celem projektu jest wzrost kompetencji merytorycznych nauczycieli, realizujących w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, poprzez ich przygotowanie do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

W okresie od lutego 2019 do maja 2020, w ramach projektu, 3171 nauczycieli, w tym: 378 z województwa lubuskiego, 919 z województwa dolnośląskiego, 406 z województwa opolskiego1468 z województwa śląskiego, weźmie udział w 20-godzinnych bezpłatnych szkoleniach. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz pełne utrzymanie w czasie pobytu w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym, w których szkolenie będzie się odbywać.

Szkolenia obejmować będą następujące tematy: Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole, Zmiany w kształceniu zawodowym a doradztwo zawodowe, Diagnoza stanu doradztwa zawodowego w szkole, Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, Plan zewnętrznego wsparcia szkoły, Preorientacja w przedszkolu i orientacja zawodowa w szkole podstawowej w kl. I-III oraz IV-VI, Doradztwo zawodowe dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, Zasoby i materiały wspierające doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez trzy podmioty, posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych: firmę DGA S.A. z Poznania (zarządzanie projektem), Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (CKUiP) w Zielonej Górze (organizacja szkoleń dla nauczycieli z województw: lubuskiego i dolnośląskiego) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Bytomiu (organizacja szkoleń dla nauczycieli z województw: opolskiego i śląskiego).

Informacje o rekrutacji uczestników szkoleń, z terenu poszczególnych województw, opublikowane są na internetowych stronach DGA S.A., CKUiP w Zielonej Górze i CKU w Bytomiu. Informacje takie można także uzyskać w biurach projektu w Zielonej Górze i w Bytomiu (telefonicznie lub wysyłając pytanie na adres poczty elektronicznej biura).


↓  ZOBACZ 


KOMUNIKATY

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

KONTAKT