1 września 2012 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące kształcenia zawodowego. Zgodnie z nimi kształcenie zawodowe polega na zdobywaniu kwalifikacji zawodowych.

Na każdy zawód składa się jedna, dwie lub trzy kwalifikacje, na przykład:

  • na zawód mechanik pojazdów samochodowych składa się tylko jedna kwalifikacja:
   • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
  • na zawód monter - mechatronik składają się dwie kwalifikacje
   • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
   • E.4. Użytkowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
  • na zawód technik pojazdów samochodowych składają się trzy kwalifikacje:
   • M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
   • M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
   • M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

W nowym systemie kształcenia zawodowego aby uzyskać tytuł zawodowy w wybranym zawodzie trzeba zdobyć kwalifikacje składające się na ten zawód.

Wszystkie egzaminy zawodowe są egzaminami ZEWNĘTRZNYMI, tzn. że ich organizatorem nie jest szkoła, do której uczeń/słuchacz chodzi lub którą ukończył. Egzamin może się w szkole odbyć, ale jego organizatorem jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. W województwie śląskim organizatorem egzaminów zawodowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

UWAGA: Słuchacze i absolwenci Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu przystępują do egzaminów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu.


ZOBACZ

→  Informator dla słuchaczy szkoły policealnej

→  Informator dla absolwentów szkoły policealnej

→  Informator dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych

→  Informator dla osób przystępujących do egzaminu zawodowego w trybie eksternistycznym


 →  Informacja w sprawie procedur wydawania świadectw potwierdzających kwalifikację i dyplomów technika

→  Generator wniosku o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

→  Instrukcja posługiwania się Informatycznym Systemem Zdawania Egzaminów