Centrum Kształcenia Ustawicznego ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu części praktycznej szkolenia na prawo jazdy kat. C i C+E dla słuchaczy, działającej w ramach Centrum - Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych, kształcących się w zawodzie: technik transportu drogowego.

POBIERZ:

  1. Informacja o konkursie ofert
  2. Warunki umowne
  3. Formularz oferty
  4. Załącznik nr 1 do oferty - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  5. Załącznik nr 2 do oferty - Oświadczenie o akceptowaniu warunków realizacji zamówienia

INFORMACJE O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA:

  1. Informacja w sprawie złożonych ofert
  2. Informacja w sprawie wyboru wykonawcy zamówienia


ZAMÓWIENIE  UDZIELONE  ZOSTAŁO  "BODEKO HOTELE"  SPÓŁKA  Z  O.O.  Z  SIEDZIBĄ  W WIŚLE UL.JAWORNIK 52A