Podania o przyjęcie do szkoły wieczorowej i zaocznej oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe można składać w sekretariacie - pokój 041 (parter) - od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30

Absolwenci Szkoły Policealnej - kierunku TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO - odebrać mogą świadectwo ukończnia szkoły po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z sekretariatem.

Osoba wchodząca do budynku szkoły jest zobowiązana do przestrzegania wszystkich aktualnie obowiązujących zaleceń sanitarnych, a w szczególności: zdezynfekowania rąk, korzystaniaz własnych środków ochrony osobistej (maseczki zasłaniającej usta i nos oraz rękawiczek), zachowania co najmniej 2 metrowego dystansu od innych osób przebywających, w tym samym czasie, w budynku/pomieszczeniu, używania wyłącznie własnych długopisów.