W dniu dzisiejszym (20 marca 2020) opublikowane zostały wyniki egzaminów zawodowych przeprowadzonych w sesji zimowej 2020. Gratuluję słuchaczom, i przygotowującym ich do egzaminów nauczycielom, uzyskania bardzo dobrego wyniku ogólnego oraz dobrych i bardzo dobrych wyników indywidualnych.

Słuchacze Szkoły Policealnej - kierunek: technik transportu drogowego - kwalifikacja AU.04. Eksploatacja środków transportu drogowego - część pisemna - zdawalność 100%, część praktyczna - zdawalność 100%. WSZYSCY ZDALI! Na egzaminie praktycznym trzech słuchaczy uzyskało 100 punktów, a średni wynik to 95 punktów.

Słuchacze Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego - kierunek: technik pojazdów samochodowych - kwalifikacja MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych - część pisemna - zdawalność 100%, część praktyczna - zdawalność 100%. WSZYSCY ZDALI! W części pisemnej i w części praktycznej średni wynik to - 89 punktów.

Ryszard Kłak
Dyrektor
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu