Częścią cyklu kształcenia w Szkole Policealnej (SP) i na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ) są praktyki zawodowe. Wymiar praktyki i termin jej odbywania jest określony w planie nauczania przyjętym w Centrum dla danego kierunku kształcenia (SP) lub na danym kursie (KKZ).

Każdy słuchacz Szkoły Policealnej lub Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego jest zobowiązany odbyć praktykę (w ustalonym terminie i wymiarze) i otrzymać jej zaliczenie.

Słuchacz może zostać przez dyrektora Centrum zwolniony z obowiązku odbycia praktyki i uzyskania jej zaliczenia. Warunki zwolnienia z praktyki określone są w regulaminie.


ZOBACZ:

→  Regulamin praktyk

→  Programy praktyk

→  Terminy i wymiar praktyk

→  Zwolnienie z praktyki

→  Współpracujące firmy

→  Kontakt