Słuchacz jest zobowiązany odbyć obowiązkową dla danego kierunku kształcenia (zawodu lub kwalifikacji) praktykę zawodową w wymiarze i terminie wynikającym z planu nauczania. Terminy i wymiar praktyk podane są poniżej.

Zobacz  →  Terminy i wymiar praktyk zawodowych