Słuchacz szkoły policealnej (SP) lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ) jest zobowiązany odbyć obowiązkową dla danego kierunku kształcenia (zawodu lub kwalifikacji) praktykę zawodową w wymiarze i terminie wynikającym z planu nauczania. Terminy i wymiar praktyk podane są poniżej.

Zobacz  →  Obowiązkowe praktyki zawodowe realizowane w roku szkolnym 2019/2020


POWROT  REGULAMIN PRAKTYK

POWROT  PROGRAMY PRAKTYK

POWROT  ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI

POWROT  WSPÓŁPRACUJĄCE FIRMY

POWROT  KONTAKT