Integralną częścią procesu kształcenia zawodowego jest praktyczna nauka zawodu, która  pełni ważną funkcję w procesie przygotowania zawodowego absolwentów. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne organizuje się w celu opanowania przez słuchaczy umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy w danym zawodzie. Praktyki zawodowe organizuje się w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych przez słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu do odbycia praktycznej nauki zawodu zobowiązani są słuchacze Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych i słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

ZOBACZ: →  Regulamin praktycznej nauki zawodu


POWROT  PROGRAMY PRAKTYK

POWROT  TERMINY I WYMIAR PRAKTYK

POWROT  ZWOLNIENIE Z PRAKTYKI

POWROT  WSPÓŁPRACUJĄCE FIRMY

POWROT  KONTAKT