Wyniki egzaminu maturalnego oraz świadectwa dojrzałości można odbierać w sekretariacie od dnia 3 lipca w godz. 12:00 – 15:00 za okazaniem dowodu osobistego.

 EGZAMIN POPRAWKOWY będzie przeprowadzony w dniu:

       21 sierpnia 2018 r. godz 9:00 – część pisemna  lub  ustna  (zdający powinni zgłosić się o godzinie 8:30).

 Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych;
  • nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej;
  • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu tj. do 10 lipca złożył do dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (druk do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej OKE lub CKE).