smiles


W czwartek 12 stycznia słuchacze Szkoły Policealnej dla Dorosłych na kierunku: technik transportu dogowego przystąpili do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego. Egzamin ma formę testu składającego się z 40 zadań/pytań. W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu egzamin został przeprowadzony w formie elektronicznej (zdający rozwiązują test na komputerze), co umożliwia poznanie wyników natychmiast po jego zakończeniu. Wymogiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

WSZYSCY SŁUCHACZE ZDALI EGZAMIN
ze średnim wynikiem 78%.

GRATULUJEMY!!!